ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องเซต
ตัวกระทำเซต ตรรกศาสตร์ การนับเบื้องต้น จัดลำดับ จัดหมู่ และ
ความน่าจะเป็น