ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโกณมิติมุมรอบจุดศูนย์กลาง
ประยุกต์ตรีโกณมิติ   กฏของไซน์และโคไซน์   เมทริกซ์
การบวก ลบ คูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ และจำนวนเชิงซ้อน