ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องสมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร   สมการกำลังสอง   เลขยกกำลัง   ลอการิทึม
หาพื้นที่รูปสองมิติและสามมิติ  ภาพตัดกรวย