ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
การ
แปรผัน สถิติเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูล วัดแนว
โน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายข้อมูล