ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและเมทริกซ์ 
แก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์