ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่อง
เลขยกกำลัง   ลอการิทึม  สถิติ
และความน่าจะเป็น