ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน   สัดส่วน  ร้อยละ

การแปรผัน เซต การดำเนินของเซต แผนภาพ
แทนเซต  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และ  สมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว