ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้น  และแบบแผนการทดลอง  และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ