ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
สถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และกำหนดการเชิงเส้น  และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ