ศึกษา หลักการทำงานโปรแกรมภาษาซี เรื่องผังงาน  คำสั่งพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุม  การคอมไพล์โปรแกรม  และทดสอบการทำ
งานของโปรแกรม