หลักสูตรในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ    ทั้งระบบที่เป็น

มาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็น

มาตรฐาน เปิด  (Open Standard)  การใช้งาน

โปรแกรมระบบปฏิบัติ การเบื้องต้นและโปรแกรม

ยูทิลิตี้ ของ ระบบปฏิบัติการศึกษา หลักการทำงานโปรแกรมภาษาซี เรื่องผังงาน  

คำสั่งพื้นฐานการเขียนคำสั่งควบคุม  การคอมไพล์

โปรแกรม และทดสอบการทำงานของโปรแกรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจําลอง

ในงานคอมพิวเตอร์.       โปรแกรมจําลองในงาน

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโปรแกรมจําลองในงานระบบ

ปฏิบัติการ (Virtual Machine)  โปรแกรมจําลอง

งานคอมพิวเตอร์อื่นๆ การประยุกต์ใช้งานจําลอง

ในงานระบบคอมพิวเตอร์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตรวจหาสาเหตุอาการเสียและ

แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เทคนิคการ

ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ การตรวจและกําจัดไวรัส การสํารอง

และกู้คืนข้อมูล


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย

ในระบบคอมพิวเตอร์ สร้างกระบวนการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและ

อินเทอร์เน็ต.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของ

เทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคม

ในเชิงจริยธรรม       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย 

องค์ประกอบ  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  ( Big Data)

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยี

ใช้ในการทําธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block

Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล 

สกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency) 

การทําธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโน

โลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล


      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้าง

การทำงานของเว็บไซต์  การออกแบบเว็บไซต์  การสร้าง

เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา  โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ

โปรแกรมระบบ CMS (Content Management System)

การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์

และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด

(Upload) เว็บไซต์

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์

ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎี

เมตริกซ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม

ภาษา HTML5 การตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่างๆ การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การออกแบบ

และสร้างฟอร์ม การสร้างการเชื่อมโยงในแบบต่างๆ การแทรก  JavaScript  การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์

การอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์


           ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ