ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับตรรกศาสตร์  การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน  การประยุกต์ใช้สถิติ
ในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
การ
แปรผัน สถิติเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูล วัดแนว
โน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายข้อมูล

   ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องสมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร   สมการกำลังสอง   เลขยกกำลัง   ลอการิทึม
หาพื้นที่รูปสองมิติและสามมิติ  ภาพตัดกรวย

     ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโกณมิติมุมรอบจุดศูนย์กลาง
ประยุกต์ตรีโกณมิติ   กฏของไซน์และโคไซน์   เมทริกซ์
การบวก ลบ คูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโกณมิติมุมรอบจุดศูนย์กลาง
ประยุกต์ตรีโกณมิติ   กฏของไซน์และโคไซน์   เมทริกซ์
การบวก ลบ คูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ และจำนวนเชิงซ้อน

   ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องเซต
ตัวกระทำเซต ตรรกศาสตร์ การนับเบื้องต้น จัดลำดับ จัดหมู่ และ
ความน่าจะเป็น

   ศึกษา หลักการทำงานโปรแกรมภาษาซี เรื่องผังงาน  คำสั่งพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุม  การคอมไพล์โปรแกรม  และทดสอบการทำ
งานของโปรแกรม

     ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน   สัดส่วน  ร้อยละ

การแปรผัน เซต การดำเนินของเซต แผนภาพ
แทนเซต  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และ  สมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว

         ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่อง
เลขยกกำลัง   ลอการิทึม  สถิติ
และความน่าจะเป็น

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและเมทริกซ์ 
แก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์