Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

เซต   การตำเนินการของเซต  ตรรกศาสตร์  รูปแบบของประพจน์  ตัวบ่งปริมาณ
การอ้างเหตุผล  การนับเบื้องต้น  วิธีเรียนลำดับ   วิธีจัดหมู่  ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงปกติ

ศึกษาเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ
การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจายของ
ข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการ
เชิงเส้น  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  เลขยกกำลัง  ลอการิทึม  พื้นที่และปริมาตร

ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา เรื่องมุมและการวัดมุม  
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วยกฎของไซน์ กฎของ
โคไซน์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิ
แนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

ศึกษาเกี่ยวกับ  ทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  เรื่องมุมและการวัดมุม  
อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของ
โคไซน์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม  และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิ
แนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  จำนวนเชิงซ้อน

อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแปรผัน  สมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร   สมการกำลังสอง  เซต  ตัวกระทำเซต

เลขยกกำลัง  ประยุกต์เลขยกกำลัง  ลอการิทึม  ลอการิทึมสามัญและลอการิทึมธรรมชาติ
สมการลอการิทึม  ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อนต้น  การวัดตำแหน่ง ของข้อมูล  การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจายของขัอมูล  การนับเบื้องต้น  และ ความน่าจะเป็น

ตรีโกณมิติ  วงกลมหนึ่งหน่วย การประยุกต์ตรีโกณมิติ  สมการตรีโกณมิติ  เมทริกซ์ 
ดีเทอร์มิแนนต์  อินเวอร์การคูณ  ระบบสมการเชิงเส้น  เรขาคณิตวิเคราะห์

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์  กำหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร  โครงสร้างของข้อมูล
ตัวดำเนินการ  และสร้างฟังก์ชัน  ติดตั้งโปรแกรมและตัวแปรภาษาได้