Available courses

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
Course

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
Course

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
Course

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
Course

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
Course

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนด์ หลักการสร้างแบรนด์ให้เป็...
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสต...
Course

พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาช...
Course

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน  ความหมาย องค์ประกอบ&n...
Course

พื้นฐานการาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์งาน ลำดับขั...
Course

ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ สร้าง...
Course

การซ่อมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์...
Course

การใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม...
Course

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการทำงานของโป...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ การคํานวณหาค...
Course

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานข...
Course