king9king2king10

math3


    pp


stem1

Available courses

คณิตศาสตร์ทางสถิติและการใช้โปรแกรมสถิติ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม

ภาษา HTML5 การตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่างๆ การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การออกแบบ

และสร้างฟอร์ม การสร้างการเชื่อมโยงในแบบต่างๆ การแทรก  JavaScript  การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์

การอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์


           ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ


            ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านอุตสาหกรรม


ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้น  และแบบแผนการทดลอง  และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
สถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และกำหนดการเชิงเส้น  และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
การ
แปรผัน สถิติเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูล วัดแนว
โน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายข้อมูล

   ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องสมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร   สมการกำลังสอง   เลขยกกำลัง   ลอการิทึม
หาพื้นที่รูปสองมิติและสามมิติ  ภาพตัดกรวย

     ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโกณมิติมุมรอบจุดศูนย์กลาง
ประยุกต์ตรีโกณมิติ   กฏของไซน์และโคไซน์   เมทริกซ์
การบวก ลบ คูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา
ในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโกณมิติมุมรอบจุดศูนย์กลาง
ประยุกต์ตรีโกณมิติ   กฏของไซน์และโคไซน์   เมทริกซ์
การบวก ลบ คูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ และจำนวนเชิงซ้อน

   ศึกษา หลักการทำงานโปรแกรมภาษาซี เรื่องผังงาน  คำสั่งพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุม  การคอมไพล์โปรแกรม  และทดสอบการทำ
งานของโปรแกรม

   ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องเซต
ตัวกระทำเซต ตรรกศาสตร์ การนับเบื้องต้น จัดลำดับ จัดหมู่ และ
ความน่าจะเป็น

     ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน   สัดส่วน  ร้อยละ

การแปรผัน เซต การดำเนินของเซต แผนภาพ
แทนเซต  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และ  สมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว

         ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่อง
เลขยกกำลัง   ลอการิทึม  สถิติ
และความน่าจะเป็น

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการ
แก้ปัญหาในเรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและเมทริกซ์ 
แก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์